Vuln!! Path it now!!

Utslussningslägenheterna kan vara en del av vår vårdkedja men det förekommer också direktplacering i lägenhet. Utslussningslägenheterna innebär ett större krav på självständighet i form av ”att klara sig” själv än mellanvårdsboendet då lägenheterna ligger några km bort. Här tränar ungdomen ökat ansvar, självständighet och ett behandlingsarbete utifrån genomförandeplan. Vårdinsatsen är individuell men innbär alltid daglig kontakt med personal, stöd, hjälp och kontroll utifrån det regelverk som finns för boendet. Regelverket för mellanvårdsboendet innebär tex att ungdomen ska kontakta oss när den vaknar, när den går iväg och kommer tillbaka. Vi finns oftast med i planeringar för veckans mat, handlar med ungdomen, tränar färdigheter att laga mat, sköta ett hem.Ungdomen får ökat ansvar för sin ekonomi genom att matpeng sätts in på konto. Ser till att ungdomen kommer iväg till sin sysselsättning på morgonen, stöd i fritidssysselsättning, i förekommande fall drog och alkotester. Kontaktpersonerna har fortlöpande kontakt med mentorer, handledare, föräldrar, placerande handläggare mfl. Kontaktpersonerna har tät kontakt med ungdomen men även övrig personal finns med och träffar ungdomen, stöttar när det är svårt och tränar med målet ökad självständighet. Psykoterapi erbjuds (socionom, leg.psykoterapeut).

Ekeborg har fyra lägenheter avsedda för en plats per lägenhet för barn/unga från 17 – 19 år.

Möjlighet att komma i kontakt med personal som är insatt i ungdomens problematik per telefon på Ekeborg för ungdomen och dennes vårdnadshavare eller andra finns dygnet runt.

Behandlingsförloppet utvärderas och dokumenteras vid återkommande behandlingskonferenser där den unge, Socialförvaltningen, Ekeborg och vårdnadshavare finns representerade.