Kategoriarkiv: Uncategorized

Streaming Full Movie Little Italy (2018)

Ekeborg Behandlingshem är beläget i Öjaby, en stadsdel med huvudsakligen villabebyggelse i utkanten av Växjö. Fastigheterna, behandlingshemmet och vårt mellanvårdsboende ligger inbäddad i en stor lummig och grönskande tomt inte långt från Helgasjön. Växjö ligger centralt i Sydsverige, vilket underlättar vårt arbete vid placeringar från orter utanför länet.

På Ekeborg finns 6 platser, vi tar emot pojkar och flickor mellan 13-19 år . I vårt mellanvårdsboende, 86an,  finns 2 platser, 16 -19 år.

Ekeborg erbjuder struktur i form av regler, rutiner och stöd. Barnet/den unge ska bemötas utifrån sina individuella svårigheter och sina individuella resurser i syfte att nå en positiv utveckling genom att verksamheten arbetar med att lyfta fram positiva egenskaper och beteenden för att stärka dessa och bryta destruktiva mönster. På Ekeborg arbetar vi med att barnet/den unge får träna på att befinna sig i sociala sammanhang och miljöer.


Barnen/de unga ska gå i skolan alternativt ha en praktikplats och Ekeborg ska ha regelbunden kontakt med skolan samt erbjuda stöd i skolarbetet. De två kontaktpersoner som utsetts för barnet/den unga har bl.a. ansvar för samarbetet med vårdnadshavaren för att nå en gemensam syn och ge familjen stöd i bemötande av barnet samt arbeta med att stärka föräldrarollen. Insatsen utvärderas och dokumenteras regelbundet tillsammans med barnet/den unga, vårdnadshavare och socialtjänsten.


88an är Ekeborgs mellanvårdsboende och är del i en vårdkedja med två platser för barn/unga från 16 år till och med 19 år. Barn/unga som placeras på 86an ska ha inlett sin vård på Ekeborg och bedömts ha nått mognad för ett större ansvarstagande och självständighet. Barnet/den unge behåller de kontaktpersoner de haft och de har daglig kontakt med personalen på Ekeborg. Vårdens innehåll består av individuellt utformat stöd och av att träna vardagliga färdigheter i att sköta ett självständigt boende.


Mål och delmål planeras individuellt för varje barn tillsammans med barnet själv vårdnadshavare och socialtjänst i utifrån behovsområdena i BBiC. Kontinuerliga drogtester, urinprovtagning och salivtest,  genomförs. Individuell psykoterapi med KBT-inriktning erbjuds samt färdighetsträning utifrån DBT i grupp.

Vuln!! Path it now!!

Utslussningslägenheterna kan vara en del av vår vårdkedja men det förekommer också direktplacering i lägenhet. Utslussningslägenheterna innebär ett större krav på självständighet i form av ”att klara sig” själv än mellanvårdsboendet då lägenheterna ligger några km bort. Här tränar ungdomen ökat ansvar, självständighet och ett behandlingsarbete utifrån genomförandeplan. Vårdinsatsen är individuell men innbär alltid daglig kontakt med personal, stöd, hjälp och kontroll utifrån det regelverk som finns för boendet. Regelverket för mellanvårdsboendet innebär tex att ungdomen ska kontakta oss när den vaknar, när den går iväg och kommer tillbaka. Vi finns oftast med i planeringar för veckans mat, handlar med ungdomen, tränar färdigheter att laga mat, sköta ett hem.Ungdomen får ökat ansvar för sin ekonomi genom att matpeng sätts in på konto. Ser till att ungdomen kommer iväg till sin sysselsättning på morgonen, stöd i fritidssysselsättning, i förekommande fall drog och alkotester. Kontaktpersonerna har fortlöpande kontakt med mentorer, handledare, föräldrar, placerande handläggare mfl. Kontaktpersonerna har tät kontakt med ungdomen men även övrig personal finns med och träffar ungdomen, stöttar när det är svårt och tränar med målet ökad självständighet. Psykoterapi erbjuds (socionom, leg.psykoterapeut).

Ekeborg har fyra lägenheter avsedda för en plats per lägenhet för barn/unga från 17 – 19 år.

Möjlighet att komma i kontakt med personal som är insatt i ungdomens problematik per telefon på Ekeborg för ungdomen och dennes vårdnadshavare eller andra finns dygnet runt.

Behandlingsförloppet utvärderas och dokumenteras vid återkommande behandlingskonferenser där den unge, Socialförvaltningen, Ekeborg och vårdnadshavare finns representerade.

Download Movie Girl (2018)

Öppenvård kallar vi de åtagande vi har där ungdomen inte bor i någon av våra fastigheter/lägenheter utan  tex med vårdnadshavare, familjehem, eget boende mm. Det kan vara en del av vår vårdkedja men också direktplacering. Öppenvården är individuellt planerad i genomförandeplan utifrån behov och uppdrag från ungdomen, vårdnadshavare och placerande kommun. Vårdinsatsen är individuell, oftast styrt i avtal med placerande kommun där antal timmar av faktisk vårdinsats anges, syfte med insatsen och vad den ska innehålla. Det har tex innehållit ”två timmar tre gånger i veckan, fritidssysselsättning för att underlätta och avlasta vårdnadshavare. Träning i socialt samspel med andra. Drogtester.” eller ”Insats varje vardagsmorgon i syfte att ungdomen ska komma iväg till skolan. Mål att klara grundskolebetyg”.

Möjlighet att komma i kontakt med personal som är insatt i ungdomens problematik per telefon på Ekeborg för ungdomen och dennes vårdnadshavare eller andra finns dygnet runt.

Kontaktpersoner utses och ett mindre antal personal arbeter runt en ungdom i öppenvård men behandlingsplanering och planering för vardagen för ungdomen tas upp i hela personalgruppen på behandlingskonferenser, handledningar och överföringar mellan arbetspass som ger delaktighet från samtlig personal.

Streaming Movie Cirqo (2018)

Ekeborg Behandlingshem ligger i Växjö, Småland. Ekeborg startade 1993 och har en etablerad och lång erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar. Ekeborg Behandlingshem drivs sedan 1993 som ekonomisk förening där alla delägare är verksamma i behandlingsarbetet och i driften av verksamheten.

Här utgår vi från ungdomens individuella behov och erbjuder, förutom dygnet runt vård och behandling, även ett utslussningsarbete i vårt mellanvårdsboende och/eller i våra behandlingslägenheter för dem där planeringen inte ser annorlunda ut. Vi har lång erfarenhet av att flexibelt möta upp utifrån styrkor och svårigheter och kan ta emot placeringar både på HVB, i någon av våra lägenheter eller i öppenvård.

Vår uppfattning är att de flesta beteenden är inlärda och att alla har möjlighet att lära sig nya beteenden och nya sätt att tänka för att lösa problemsituationer, därför tar vi vår utgångspunkt i KBT (kognitiv beteendeterapi).

Målgrupp

Pojkar och flickor, med psykosocial problematik placerade enl. SoL eller LVU, 13-19 år.

Barn och unga som vistas i olämpliga miljöer, som kan ha begått enstaka brott som kan ha provat att dricka alkohol eller ta droger och har omfattande frånvaro från skolan.

Ekeborg tar inte emot ungdomar där drogproblematik är huvudproblematik.

Inledande förfrågan sker till placeringsansvarig Inga Axbrink 0470-66803. Därefter planeras studiebesök (antal efter behov) på Ekeborg, och/eller annan plats, med information om verksamheten och ungdomens problematik. Därefter bedöms om Ekeborg kan tillgodose barnets/den unges behov och i vilken form behovet kan tillgodoses av verksamheten.  Detta utifrån barnets/den unges individuella behov samt med matchning mot aktuell grupp på Ekeborg.