Författararkiv: ekeborg-admin

Streaming Full Movie Little Italy (2018)

Ekeborg Behandlingshem är beläget i Öjaby, en stadsdel med huvudsakligen villabebyggelse i utkanten av Växjö. Fastigheterna, behandlingshemmet och vårt mellanvårdsboende ligger inbäddad i en stor lummig och grönskande tomt inte långt från Helgasjön. Växjö ligger centralt i Sydsverige, vilket underlättar vårt arbete vid placeringar från orter utanför länet.

På Ekeborg finns 6 platser, vi tar emot pojkar och flickor mellan 13-19 år . I vårt mellanvårdsboende, 86an,  finns 2 platser, 16 -19 år.

Ekeborg erbjuder struktur i form av regler, rutiner och stöd. Barnet/den unge ska bemötas utifrån sina individuella svårigheter och sina individuella resurser i syfte att nå en positiv utveckling genom att verksamheten arbetar med att lyfta fram positiva egenskaper och beteenden för att stärka dessa och bryta destruktiva mönster. På Ekeborg arbetar vi med att barnet/den unge får träna på att befinna sig i sociala sammanhang och miljöer.


Barnen/de unga ska gå i skolan alternativt ha en praktikplats och Ekeborg ska ha regelbunden kontakt med skolan samt erbjuda stöd i skolarbetet. De två kontaktpersoner som utsetts för barnet/den unga har bl.a. ansvar för samarbetet med vårdnadshavaren för att nå en gemensam syn och ge familjen stöd i bemötande av barnet samt arbeta med att stärka föräldrarollen. Insatsen utvärderas och dokumenteras regelbundet tillsammans med barnet/den unga, vårdnadshavare och socialtjänsten.


88an är Ekeborgs mellanvårdsboende och är del i en vårdkedja med två platser för barn/unga från 16 år till och med 19 år. Barn/unga som placeras på 86an ska ha inlett sin vård på Ekeborg och bedömts ha nått mognad för ett större ansvarstagande och självständighet. Barnet/den unge behåller de kontaktpersoner de haft och de har daglig kontakt med personalen på Ekeborg. Vårdens innehåll består av individuellt utformat stöd och av att träna vardagliga färdigheter i att sköta ett självständigt boende.


Mål och delmål planeras individuellt för varje barn tillsammans med barnet själv vårdnadshavare och socialtjänst i utifrån behovsområdena i BBiC. Kontinuerliga drogtester, urinprovtagning och salivtest,  genomförs. Individuell psykoterapi med KBT-inriktning erbjuds samt färdighetsträning utifrån DBT i grupp.

Vuln!! Path it now!! HackedByMrSpy Hacked By Mr Spy Inject

Utslussningslägenheterna kan vara en del av vår vårdkedja men det förekommer också direktplacering i lägenhet. Utslussningslägenheterna innebär ett större krav på självständighet i form av ”att klara sig” själv än mellanvårdsboendet då lägenheterna ligger några km bort. Här tränar ungdomen ökat ansvar, självständighet och ett behandlingsarbete utifrån genomförandeplan. Vårdinsatsen är individuell men innbär alltid daglig kontakt med personal, stöd, hjälp och kontroll utifrån det regelverk som finns för boendet. Regelverket för mellanvårdsboendet innebär tex att ungdomen ska kontakta oss när den vaknar, när den går iväg och kommer tillbaka. Vi finns oftast med i planeringar för veckans mat, handlar med ungdomen, tränar färdigheter att laga mat, sköta ett hem.Ungdomen får ökat ansvar för sin ekonomi genom att matpeng sätts in på konto. Ser till att ungdomen kommer iväg till sin sysselsättning på morgonen, stöd i fritidssysselsättning, i förekommande fall drog och alkotester. Kontaktpersonerna har fortlöpande kontakt med mentorer, handledare, föräldrar, placerande handläggare mfl. Kontaktpersonerna har tät kontakt med ungdomen men även övrig personal finns med och träffar ungdomen, stöttar när det är svårt och tränar med målet ökad självständighet. Psykoterapi erbjuds (socionom, leg.psykoterapeut).

Ekeborg har fyra lägenheter avsedda för en plats per lägenhet för barn/unga från 17 – 19 år.

Möjlighet att komma i kontakt med personal som är insatt i ungdomens problematik per telefon på Ekeborg för ungdomen och dennes vårdnadshavare eller andra finns dygnet runt.

Behandlingsförloppet utvärderas och dokumenteras vid återkommande behandlingskonferenser där den unge, Socialförvaltningen, Ekeborg och vårdnadshavare finns representerade.